اردبیل
دسته بندی 1

عنوان آگهی ابعاد بیلبوردکد بیلبوردموقعیت مکانیشهر
128_87

ستون های مستقر در سالن عمومی (مجاور کانتر چک این)

200*60 سانتیمتر7A1-4سالن عمومی
81-

سالن عمومی (پیشانیورود به سالن ترانزیت)

250×600 سانتیمتر2A1-2سالن عمومی;;اردبیل;
ARDABIL-AIRPORT-PEZHHAN5

پیشانی خروج از سالن فرودگاه

250×650 سانتیمتر6Aپیشانی خروج از سالن فرودگاه;;اردبیل;
ARDABIL-AIRPORT-PEZHHAN4

سالن عمومی (ورودی اداری)

100×1000 سانتیمتر1A1-2سالن عمومی;;اردبیل;
ARDABIL-AIRPORT-PEZHHAN3

سالن عمومي (جنب صندلی ها) ضلع شرقی

250×650 سانتیمتر3A1-3سالن عمومی;;اردبیل;
ARDABIL-AIRPORT-PEZHHAN2

سالن عمومی (جنب صندلی ها) ضلع غربی

250×650 سانتیمتر4A1-3سالن عمومی;;اردبیل;
ARDABIL-AIRPORT-PEZHHAN1

سالن عمومی (پیشانی راهروی خروج مسافرین)

250×500 سانتیمتر5Aسالن عمومی;;اردبیل;