بوشهر
دسته بندی 1

عنوان آگهی ابعاد بیلبوردکد بیلبوردموقعیت مکانیشهر
BOUSHEHR-AIRPORT-PEZHHAN11

سالن ترانزیت (روبروی درب گیت سپاه)

130×300 سانتیمترB35سالن ترانزیت;;بوشهر;
BOUSHEHR-AIRPORT-PEZHHAN10

سالن ترانزیت (راهرو ورود به سالن)

150×800 سانتیمترB36سالن ترانزیت;;بوشهر;
BOUSHEHR-AIRPORT-PEZHHAN9

سالن عمومی (بالای گیت ورود به سالن ترانزیت)

350×450 سانتیمترB12سالن عمومی;;بوشهر;
BOUSHEHR-AIRPORT-PEZHHAN8

سالن عمومی (روبروی درب ورود و خروج) تابلوی وسط

200×1200 سانتیمترB11سالن عمومی;;بوشهر;
BOUSHEHR-AIRPORT-PEZHHAN7

سالن عمومی (بالای درب ورود و خروج)

150×500 سانتیمترB1-3سالن عمومی;;بوشهر;
BOUSHEHR-AIRPORT-PEZHHAN6

سالن عمومی (ضلع شرقی)

280×450 سانتیمترB5-7سالن عمومی;;بوشهر;
BOUSHEHR-AIRPORT-PEZHHAN5

سالن عمومی (روبروی درب ورود و خروج)سمت راست

200×450 سانتیمترB9-10سالن عمومی;;بوشهر;