ماهشهر
دسته بندی 1

عنوان آگهی ابعاد بیلبوردکد بیلبوردموقعیت مکانیشهر
70

سالن ورودی (ستون وسط)

300×200 سانتیمترM19سالن ورودی;ماهشهر;
72

سالن ترانزیت (تابلوهای روبروی صندلی ها)

200×250 سانتیمترM9-14سالن ترانزیت;ماهشهر;
73

پیشانی ساختمان فرودگاه

250×2000 سانتیمترMP1پیشانی ساختمان فرودگاه;ماهشهر;
74

مجاور درب ورودی فرودگاه

400×900 سانتیمترMB1مجاور درب ورود فرودگاه;ماهشهر;
75

وسط بلوار (مجاور میدان اصلی)

400×900 سانتیمترMB2مسیر شهر به سمت فرودگاه;ماهشهر;
77

پیشانی آزادراه اصلی ماهشهر

300×2500 سانتیمترMP2پل منتهی به بلوار ورودی فرودگاه;ماهشهر;
Untitled

فرودگاه بین المللی ماهشهر

------فرودگاه بین المللی ماهشهر;ماهشهر;