قشم
دسته بندی 1

عنوان آگهی ابعاد بیلبوردکد بیلبوردموقعیت مکانیشهر
Qeshm-Airport-Pezhhan (01)

فرودگاه بین المللی قشم

------فرودگاه بین المللی منطقه آزاد قشم;قشم;
Qeshm-Airport-Pezhhan (06)

سالن ترانزیت پروازهای داخلی(بالای بوفه)

250×1800 سانتیمترT4سالن ترانزیت پرواز های داخلی;;قشم;
Qeshm-Airport-Pezhhan (07)

سالن ترانزیت پروازهای خارجی(روبروی صندلی ها)

350×600 سانتیمترT3سالن ترانزیت پرواز های خارجی;قشم;
Qeshm-Airport-Pezhhan (07)

سالن ترانزیت پروازهای داخلی(روبروی صندلی ها)

350×600 سانتیمترT2سالن ترانزیت پرواز های داخلی;قشم;
Qeshm-Airport-Pezhhan (08)

سالن ترانزیت پروازهای داخلی(سمت چپ سالن)

250×1800 سانتیمترT1سالن ترانزیت پرواز های داخلی;قشم;
Qeshm-Airport-Pezhhan (09)

سالن ترانزیت پروازهای خارجی(روبروی صندلی ها)

200×1250 سانتیمترT8سالن ترانزیت پرواز های خارجی;قشم;
Qeshm-Airport-Pezhhan (09)

سالن ترانزیت پروازهای خارجی(سمت راست سالن)

250×1800 سانتیمترT10سالن ترانزیت پرواز های خارجی;قشم;