عسلویه
دسته بندی 1

عنوان آگهی ابعاد بیلبوردکد بیلبوردموقعیت مکانیشهر
ASALOUYE-AIRPORT-PEZHHAN5

سالن چک این به همراه سالن عمومی(ضلع شرقی)

150×400 سانتیمترS3- S53سالن چک این به همراه سالن عمومی;عسلویه;
ASALOUYE-AIRPORT-PEZHHAN6

دیوارهای سالن ورودی

180×400 سانتیمترS64-1دیوارهای سالن ورودی;عسلویه;
ASALOUYE-AIRPORT-PEZHHAN7

سالن ترانزیت داخلی به همراه سالن عمومی ( ضلع شرقی)

150×400 سانتیمترS2-S42سالن ترانزیت داخلی به همراه سالن عمومی;عسلویه;
ASALOUYE-AIRPORT-PEZHHAN4

سالن ترانزیت داخلی به همراه سالن عمومی ( ضلع غربی)

150×400 سانتیمترS2- S41سالن ترانزیت داخلی به همراه سالن عمومی;عسلویه;
ASALOUYE-AIRPORT-PEZHHAN1

روبروی درب ورود و خروج به سالن فرودگاه (دو وجهی)

400×800 سانتیمترO1-2محوطه بیرونی;عسلویه;
ASALOUYE-AIRPORT-PEZHHAN2

ضلع جنوبی میدان فرودگاه (دو وجهی)

400×800 سانتیمترO3-4مسیر شهر به سمت فرودگاه;عسلویه;
ASALOUYE-AIRPORT-PEZHHAN1

ضلع شرقی میدان فرودگاه (دو وجهی)

400×800 سانتیمترO5-6مسیر فرودگاه به سمت شهر;عسلویه;