مشهد
دسته بندی 1

عنوان آگهی ابعاد بیلبوردکد بیلبوردموقعیت مکانیشهر
MASHHAD-AIRPORT-PEZHHAN20

سالن ترانزیت (ضلع شمالی)_ستون دوم

150×700 سانتیمترH23سالن ترانزیت;مشهد;
MASHHAD-AIRPORT-PEZHHAN19

سالن ترانزیت (ضلع شرقی)_ستون اول

150×500 سانتیمترH21سالن ترانزیت;مشهد;
MASHHAD-AIRPORT-PEZHHAN18

سالن ترانزیت (ضلع جنوبی)_ستون دوم

150×600 سانتیمترH19سالن ترانزیت;مشهد;
MASHHAD-AIRPORT-PEZHHAN17

سالن ترانزیت (ضلع جنوبی و شرقی)_ستون سوم

ابعاد بیلبوردH22 & H20سالن ترانزیت;مشهد;
MASHHAD-AIRPORT-PEZHHAN16

سالن ترانزیت (ضلع جنوبی)_ستون اول

150×400 سانتیمترH18سالن ترانزیت;مشهد;
MASHHAD-AIRPORT-PEZHHAN15

سالن ترانزیت (ضلع غربی و شمالی)_ستون سوم

ابعاد بیلبوردH17 & H20سالن ترانزیت;مشهد;
MASHHAD-AIRPORT-PEZHHAN14

سالن ترانزیت (ضلع غربی)_ستون اول

ابعاد بیلبوردH16سالن ترانزیت;مشهد;