مهرآباد
دسته بندی 1

عنوان آگهی ابعاد بیلبوردکد بیلبوردموقعیت مکانیشهر
36-Bb

سالن عمومی (بالای کانترهای چک این) ضلع شرقی

150×600 سانتیمتر13Aسالن عمومی ترمینال 4;تهران;
MEHRABAD-AIRPORT-PEZHHAN (09)

2 دستگاه تلوزیون SMD در سالن ترانزیت ترمینال 4

200×300 سانتیمترسالن ترانزیت ترمینال 4;تهران;
MEHRABAD-AIRPORT-PEZHHAN (06)

سالن ترانزیت ترمینال 4 ( بالای گیت های خروج)

200×800 سانتیمترسالن ترانزیت ترمینال 4;تهران;
MEHRABAD-AIRPORT-PEZHHAN (08)

سالن عمومی (بالای کانترهای چک این) ضلع غربی

100×500 سانتیمتر12Aسالن عمومی ترمینال 4;تهران;
MEHRABAD-AIRPORT-PEZHHAN (07)

ستون های سالن عمومی ترمینال 4

170×50 سانتیمتر8Aسالن عمومی ترمینال 4;تهران;
MEHRABAD-AIRPORT-PEZHHAN (05)

سالن عمومی (بالای دفتر مدیریت ترمینال)

200×2400 سانتیمتر3A1-2سالن عمومی ترمینال 4;تهران;
MEHRABAD-AIRPORT-PEZHHAN (04)

سالن عمومی (بالای درب خروجی)

250×2500 سانتیمتر2Aسالن عمومی ترمینال 4;تهران;