امام خمینی
دسته بندی 1

عنوان آگهی ابعاد بیلبوردکد بیلبوردموقعیت مکانیشهر
IMAM-AIRPORT-PEZHHAN (05)

دیوار شرقی ترمینال مسافری(Scrolling دیواری)

200×580 سانتیمتر1A1-4دیوار شرقی ترمینال مسافری;تهران;
IMAM-AIRPORT-PEZHHAN (08)

ورودی شرقی (گذرنامه)

200×600 سانتیمتر4Aورودی شرقی گذرنامه;تهران;
IMAM-AIRPORT-PEZHHAN (28)

آخرین تابلو (دوربرگردان پلیس)

500×1600 سانتیمتر15Bاتوبان مسیر فرودگاه به سمت تهران;تهران;
IMAM-AIRPORT-PEZHHAN (27)

هفتمین تابلو (بعد از پل کمربندی شمالی تهران-ساوه)

525×1530 سانتیمتر14Bاتوبان مسیر فرودگاه به سمت تهران;تهران;
IMAM-AIRPORT-PEZHHAN (26)

ششمین تابلو (قبل از پل کمربندی شمالی)

500×1600 سانتیمتر13Bاتوبان مسیر فرودگاه به سمت تهران;تهران;
IMAM-AIRPORT-PEZHHAN (25)

پنجمین تابلو (بعد از پل هواپیمارو)

500×1600 سانتیمتر12Bاتوبان مسیر فرودگاه به سمت تهران;تهران;
IMAM-AIRPORT-PEZHHAN (24)

چهارمین تابلو (پل هواپیمارو)

300×3000 سانتیمتر11Bاتوبان مسیر فرودگاه به سمت تهران;تهران;