بزرگترین بیلبورد فرودگاه مهرآباد در محوطه بیرونی ترمینال 6

بزرگترین بیلبورد فرودگاه مهرآباد در محوطه بیرونی ترمینال 6

    با ابعاد 500×3000 سانتیمتر و مساحت 150 مترمربع