ویدئو های تایم لپس(time lapse) اختصاصی از کلیه سالن های فرودگاهی

ویدئو Timelapse سالن چک این و ترانزیت ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد   

 

                   به زودی