مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی فرودگاه استان یزد

به گزارش جناب آقای فکر رئیس زیباسازی شهرداری استان یزد مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغات محیطی استان یزد در حال بررسی می باشد و تا پایان تصویب در هیئت واگذاری این مزایده هیچ گونه تعرفه ای را نمی توان اعلام کرد و این رایزنی ها تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه مشخص خواهد شد و به محض تصویب اعلام تعرفه مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغات محیطی استان یزد