بزرگترین بیلبورد خاورمیانه

چند وقتی است که طرح اجرای بزرگترین بیلبورد در خاور میانه توسط یکی از شرکت های تبلیغاتی در ایران مطرح شده است. و اولین نمونه آن که البته در حدود 300 متر است در اتوبان باغچه در ورودی شهر مشهد از سمت سمنان نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت